Nurhaci (Manchu: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ; Möllendorff: nurgaci; simplifeed Cheenese: 努尔哈赤; traditeeonal Cheenese: 努爾哈赤; pinyin: Nǔ'ěrhāchì; alternatively Nurhachi; 21 Februar 1559 – 30 September 1626) wis a Jurchen chieftain wha rose tae prominence in the late 16t century in Manchurie. Nurhaci wis pairt o the Aisin Gioro clan, an reigned frae 1616 tae his daith in September 1626.

Nurhaci
Khan o the Later Jin dynasty
Ring17 Februar 1616 – 30 September 1626
PredecessorNone
(dynasty established)
SuccessorHong Taiji
1st Emperor o the Qing dynasty
PredecessorNone
(awairdit posthumously)
SuccessorHong Taiji
Born21 Februar 1559
Dee'd30 September 1626(1626-09-30) (aged 67)
Ningyuan, Manchurie
SpouseConsort Yuan
Consort Ji
Empress Xiaocigao
Empress Xiaoliewu
Grand Consort Shoukang
Lady Irgen-Gioro
Lady Yehenara
Lady Joogiya
Lady Niohuru
Lady Silin-Gioro
Lady Giyamuhut-Gioro
Lady Irgen-Gioro
Ajigen
Deyinze
IssueCuyen
Daišan
Abai
Tangguldai
Manggūltai
Tabai
Abatai
Hong Taiji
Babutai
Degelei
Babuhai
Ajige
Laimbu
Dorgon
Dodo
Fiyanggu
Princess Dongguo
Princess Nunje
Mangguji
Mukushen
fower ither daughters
Full name
Chinese: Nǔ'ěrhāchì 努爾哈赤
Manchu: ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ
nurgaci / nurgaqi
Mongolian: ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠦ
Тэнгэрийн сүлдэт
Era name and dates
Tianming (天命)
Manchu: ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ abkai fulingga: 1616–1626
Posthumous name
Chéngtiān Guǎngyùn Shèngdé Shéngōng Zhàojì Lìjí Rénxiào Ruìwǔ Duānyì Qīn'ān Hóngwén Dìngyè Gāo Huángdì
承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝
Manchu: Dergi hūwangdi
HooseAisin Gioro
Chinese: Àixīnjuéluó 愛新覺羅
Manchu: ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡳᡠ᠋ᡵᠣ aisin gioro / aisin giuro
FaitherTaksi
MitherLady Hitara