Mediterranean Sea

wattir that sinders Europe, Africae an Asie
Mediterranean Sea
Births o the Mediterranean Sea

The Mediterranean Sea (or Mediterranean Sie) is the wattir that sinders Europe, Africae an Asie.

The Mediterranean Sea is a pairt o the Atlantic Ocean awmaist hailie surroond'd bi laund, on the north bi Europe, on the sooth bi Africae, an on the eist bi Asie. It kivers aboot 2.5 million km² (965 000 mi²).

Thar is monie named pairts o the Mediterranean Sea:

The name Mediterranean meins "in the mids o the laund".