Open main menu

Elizabeth Mure (dee'd afore Mey 1355) wis mistress an then wife o Robert, Heich Stewart o Scotland, an Gairdian o Scotland (1338–1341 an frae October 1346), that later becam Keeng Robert II o Scotland.

Elizabeth Mure
Born Rowallan Castle
Dee'd afore May 1355
Spoose(s) Robert II o Scotland
Faither Sir Adam Mure o Rowallan
Mither Janet Mure o Pokellie