Robert Scott Lauder

Robert Scott Lauder bi John Hutchison 1861

Robert Scott Lauder RSA (Edinburgh 25 Juin 1803 – 21 Apryle 1869 Edinburgh) wis a Scots mid-Victorian airtist that descrived himsel as a "historical penter". He wis ane o the oreeginal members o the Ryal Scots Academy.