Robbery

Robbery is the crime o takin or attemptin tae tak something o value bi force or threat o force or bi makin the victim afraid.