Propertius

Sextus Propertius wis a Laitin elegiac poet o the Augustan age.

Auguste Jean Baptiste Vinchon, Propertius & Cynthia