King Jie (Cheenese: ; tradeetionally 1728 – 1675 BCE) wis the 17t an last ruler o the Xia dynasty o Cheenae.


Jié
Jie wi his luvers
Jie wi a halberd, representin oppression, an sittin on twa leddies, seembolisin his abuiss o pouer. Rubbin o a relief frae a Wu faimily shrine, Jiaxiang, Shandong.
TitleKeeng o Cheenae
Hauf-marrae(s)Mo Xi
Zhao
Hua
PawrentsFa o Xia
Consort o Fa
Jie o Xia
Cheenese