International Standard Book Number

nummer that identifies an beuk frae ither beuks

International Standard Book Number (ISBN) is a nummer that identifies an beuk frae ither beuks. Some nummers hae ten deegits an ithers hae thirteen.