Deep River Rock

Deep River Rock is the kenmerk gien tae watter made bi Coca Cola Bottlers Ulster Ltd. The kenmerk hauds monie sizes o watter bottles includin 200ml & 1Ltr Gless, 330ml, 500ml, 750ml & 2Ltr PET & 19Ltr Watter Cuiler tank. Selt in lown, sparklin an 'funky' gust variants it 's the best sellin watter in Northren Ireland.