A caravanserai (Persie: کاروانسرا‎) wis a roadside inn whaur travelers could rest an recover frae the day's jurney.

Caravanserai o Qalaat al-Madiq, in northren Sirie