In Judaism, a rabbi is a teacher o Torah. The basic form o the rabbi developit in the Pharisaic an Talmudic era, whan leared teachers assemmled tae codifee Judaism's written an oral laws.