Proto-Indo-European leid

Proto-Indo-European (PIE) is the lingueestic reconstruction o the common auncestor o the Indo-European leids. It wis spoken bi the Proto-Indo-Europeans.