Phosphate group

A phosphate group is a polyatomic ion wi a formula o PO43− y an a molecular mass o 94.97 daltons. It´s componed bi a central atom o phosphate sorrounded bi fower identical atoms o oxygen in a thetrahedric organisation. The phosphate ion haes a negative formal charge an is the conjugate base o the hydrogenphosphate ion HPO42−, which in turn is the conjugate base o the dihydrogen phosphate ion H2PO4−, which in turn is the conjugate base o phosphoric acid H3PO4. It is a polyvalent molecule (the phosphorus atom haes 5 electrons in its valence shell). Phosphate is an aw an organophosphate compound wi formula OP (OR) 3.

Gayle: Mae grŵp ffosffad yn ïon polyatomig gyda fformiwla o PO43− y a màs moleciwlaidd o 94.97 daltons. Fe'i cyfansoddir gan atom canolog o ffosffad wedi'i orchuddio gan bedwar atom union yr un ocsigen mewn sefydliad thetrahedrig. Mae gan yr ïon ffosffad wefr ffurfiol negyddol a dyma sylfaen gyfun yr ïon hydrogenffosffad HPO42−, sydd yn ei dro yn sylfaen gyfun yr ïon ffosffad dihydrogen H2PO4−, sydd yn ei dro yn sylfaen gyfunedig asid ffosfforig H3PO4. Mae'n foleciwl aml-alluog (mae gan yr atom ffosfforws 5 electron yn ei gragen falens). Mae ffosffad hefyd yn gyfansoddyn organoffosffad gyda fformiwla OP (OR) 3.