Jules Dumont d'Urville

Jules-Sébastien-César Dumont d’Urville

Jules Sébastien César Dumont d'Urville (23 Mey 1790 – 8 Mey 1842) wis a French explorer, naval officer an rear admiral, who splored the sooth an wastren Paceefic, Australie, New Zealand an Antarcticae.