John o Fordun

John o Fordun (afore 1360 – c. 1384) wis a Scots chronicler.