James Knox Polk (November 2, 1795 – Juin 15, 1849) wis the 11nt Preses o the Unitit States.

James K. Polk