Hoplite

Hoplites war ceetizen-sodgers o Auncient Greek ceety-states wha war primarily airmed wi spears an shields.

A Greek hoplite