Deep fryin (an aa referred tae as deep fat fryin) is a cuikin method in which fuid is submerged in het fat (e.g., ile).

Czech bramboráček bread bein deep fried