β
 decay in an atomic nucleus (the accompanyin antineutrino is omittit). The inset shaws beta decay o a free neutron. In baith processes, the intermediate emission o a virtual
W
boson (which then decays tae electron an antineutrino) isna shawn.

In nuclear pheesics, beta decay (β-decay) is a teep o radioactive decay in which a beta ray (an energetic electron or positron) an an associatit antineutrino or neutrino are emittit frae an atomic nucleus.