Arabic alphabet

The Arabic alphabet (Arabic: الأَبْجَدِيَّة العَرَبِيَّةal-abjadīyah al-ʻarabīyah or الحُرُوف العَرَبِيَّة al-ḥurūf al-ʻarabīyah) or Arabic abjadiyah is the Arabic script as it is codified for writin the Arabic leid. It is written frae richt tae left, in a cursive style, an includes 28 letters. Oreeginally, the alphabet wis an abjad conseestin anly o consonants, but is nou considered an "impur abjad". As wi other abjads, such as the Ebreu alphabet, scribes later devised means o indicatin vouel soonds bi separate vouel pynts.

Arabic Alphabet
Arabic Language.svg
Teep
impur abjad
LeidsArabic
Time period
356 AD tae the present
Parent systems
DirectionRight-to-left
ISO 15924Arab, 160
Unicode alias
Arabic