Alexander Gerard (explorer)

Alexander Gerard (17 Februar 1792 – 15 December 1839) wis a Scots airmy officer in Indie, an an early surveyor an explorer o the Himalayas.